PARİBU VENTURES AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu Ventures” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni aşağıda belirtilen kişisel verileri, veri sorumlusu olarak nasıl işlediğimize ilişkin bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel verileri nasıl koruduğumuz ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca web sitemiz üzerindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

A) İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Paribu Ventures ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

İletişim Bilgileriniz: E-posta.

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Paribu Ventures ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
 • Paribu Ventures olarak tarafımıza ileteceğiniz projelerin ve fikirlerin değerlendirilmesi
 • Bahse geçen proje ve fikirlerin detayları hakkında sizinle iletişime geçilmesi,
 • Paribu Ventures tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinliklere ilişkin duyuru/bilgilendirme yapılması,
 • Paribu Ventures ile ilgili haber ve güncellemeler hakkında bilgi verilmesi
 • Paribu Ventures olarak işbiriliği içinde olduğumuz anlaşmalı kurumların ve çözüm ortaklarının sağladığı faydalar hakkında bilgi verilmesi.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Paribu Ventures ile iletişim sürecinde elde edilen kişisel verileriniz Paribu tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.

D) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Paribu Ventures tarafından elde edilen kişisel verileriniz elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5., 8., ve 9. hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacına dayalı olarak kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel veriler işlenmektedir.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

E) Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek www.paribu.com web sitemizde yer alan Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olacak şekilde;

 • Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta göndererek,
 • E-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca gerçekleştirilecek kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.