PARİBU VENTURES AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu Ventures” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni aşağıda belirtilen kişisel verileri, veri sorumlusu olarak nasıl işlediğimize ilişkin bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel verileri nasıl koruduğumuz ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca web sitemiz üzerindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

A) İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Paribu Ventures ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

İletişim Bilgileriniz: E-posta.

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Paribu Ventures ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
 • Paribu Ventures olarak tarafımıza ileteceğiniz projelerin ve fikirlerin değerlendirilmesi
 • Bahse geçen proje ve fikirlerin detayları hakkında sizinle iletişime geçilmesi,
 • Paribu Ventures tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinliklere ilişkin duyuru/bilgilendirme yapılması,
 • Paribu Ventures ile ilgili haber ve güncellemeler hakkında bilgi verilmesi
 • Paribu Ventures olarak işbiriliği içinde olduğumuz anlaşmalı kurumların ve çözüm ortaklarının sağladığı faydalar hakkında bilgi verilmesi.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Paribu Ventures ile iletişim sürecinde elde edilen kişisel verileriniz Paribu tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.

D) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Paribu Ventures tarafından elde edilen kişisel verileriniz elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5., 8., ve 9. hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacına dayalı olarak kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel veriler işlenmektedir.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

E) Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek www.paribu.com web sitemizde yer alan Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olacak şekilde;

 • Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta göndererek,
 • E-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca gerçekleştirilecek kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

PARİBU VENTURES CLARIFICATION TEXT

Pursuant to Article 10 titled "Data Controller's Obligation to Inform" of the Personal Data Protection Law No. 6698 ("Law") published in the Official Gazette dated April 7, 2016 and numbered 29677, which aims to protect the fundamental rights and freedoms of individuals, especially the right to privacy in the processing of personal data, and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Followed in Fulfilling the Obligation to Inform published in the Official Gazette dated March 10, 2018 and numbered 30356, we, as Paribu Teknoloji A.Ş. ("Paribu Ventures" or "Company"), process your personal data. This clarification text has been prepared in order to provide information on how we, as the data controller, process the following personal data.

For detailed information on how we protect personal data and the rules we comply with when processing personal data, you can also review the Personal Data Processing and Protection Policy on our website www.paribu.com.

A) What is Your Personal Data Processed?

Your following personal data is processed within the scope of your relationship with Paribu Ventures;

Your Contact Information: E-mail.

B) Purposes of Processing Personal Data

Your personal data obtained within the scope of your relationship with Paribu Ventures is processed for the following purposes;
 • Evaluating the projects and ideas you send to us,
 • Contacting you about the details of these projects and ideas,
 • Making announcement/ providing information regarding the organizations and events organized by Paribu Ventures,
 • Providing information about the news and updates about Paribu Ventures,
 • Providing information about the benefits provided by the contracted institutions and solution partners we cooperate with as Paribu Ventures.

C) Transfer of Processed Personal Data

Your personal data obtained during the communication process with Paribu Ventures may be shared with authorized official institutions and organizations, service providers and our business partners in Turkey and abroad in accordance with the rules regarding the transfer of personal data specified in the Law and the scope of the data processing conditions set out in Article 5 of the Law in order to achieve the above-mentioned purposes.

D) Methods and Legal Grounds for Collection of Personal Data

Your personal data obtained by Paribu Ventures are collected partially by automated means in electronic environment in order to provide the above-mentioned purposes and services within the framework stipulated in Articles 5, 8, and 9 of the Law.

Personal data is processed based on the legal grounds of "establishment, establishment or protection of a right" and "data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller" specified in Article 5 of the Law.

E) Your Rights Regarding Your Personal Data

You have the following rights regarding your personal data within the scope of Article 11 of the Law "regulating the rights of the data subject";

 • Learning whether personal data is processed or not,
 • Requesting information if personal data has been processed,
 • Learning the purpose of processing personal data and whether they are used for their intended purpose,
 • Knowing the third parties to whom personal data is transferred within or outside the country,
 • Requesting correction of personal data if they are incomplete or incorrectly processed,
 • Requesting the deletion or destruction of personal data,
 • In case of correction, deletion or destruction of personal data, requesting that these transactions be notified to third parties to whom personal data has been transferred,
 • Objecting to the occurrence of a result against the person himself through the analysis of the processed data exclusively through automated systems,
 • Requesting compensation in the event that personal data is damaged due to unlawful processing.

In order to exercise your rights under this Article, you can choose one of the following methods and fill out the Application Form on Personal Data on our website www.paribu.com in accordance with the Communiqué on the Procedures and Principles of Application to the Data Controller;

 • By sending a petition or by sending mail through a notary public to the address of “Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul”,
 • By sending an e-mail to [email protected] using your e-mail address

 • By sending via registered electronic mail (KEP) to [email protected]

Personal applications to be made within this scope will be evaluated by us and your requests will be finalized as soon as possible and within 30 days at the latest, depending on their nature.